Vedtekter

VEDTEKTER FOR OSEBERG BÅTLAG

1. Grunnlag

Oseberg Båtlag (heretter kalt Båtlaget) ble stiftet på stiftelsesmøtet den 21. mai 2012 på Quality Hotell Tønsberg/Oseberg Kulturhus.

2. Formål

Båtlaget er en åpen, upolitisk og ideell forening for folk med interesse for Stiftelsen Nytt Osebergskips (org no 988 212 229) (heretter kalt Stiftelsen) formål, og har som hovedformål å bygge, vedlikeholde, drive, seile og bemanne vikingskipskopien ”SAGA OSEBERG” og/eller andre kopier av vikingtidens skip og båter.

Båtlaget skal tilrettelegge for aktiviteter og deltagelse for barn og unge.

Laget skal ivareta og videreutvikle kunnskapen om bruk av vikingskip og båter, og aktivt drive formidling av denne kunnskapen.

Laget skal kunne bidra til forskning omkring vikingskip og bygging av nye kopier.

Laget kan drive forretningsmessig virksomhet i pakt med Stiftelsens øvrige formål.

3. Kapital

Kapital tilføres Båtlaget gjennom ulike medlemskap, oppdrag, forretningsmessig virksomhet og gaver til Båtlaget.

4. Årsmøte

Båtlagets høyeste myndighet er årsmøtet som skal behandle:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Styrets beretning og regnskap
 4. Forslag til arbeidsplan, og budsjett
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styreleder
 7. Valg av øvrige styremedlemmer
 8. Valg av Høvedsmannsråd
 9. Valg av valgkomite
 10. Valg av revisor
 11. Vedtektsendringer

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars måned.

Innkalling sendes ut minst 4 uker før årsmøtet avholdes.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. I tillegg innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis 1/3 av medlemmene krever det.

Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer er 6 uker før årsmøtet.

5.1 Styre

Båtlaget ledes av et styre på 7 medlemmer inklusiv medlem av Høvedsmannsrådet. Inntil 4 medlemmer vil være på valg årlig. Styremedlemmene kan gjenvelges. Ett av medlemmene bør være under 26 år.

Lederen velges for 2 år. Styremedlemmer velges for 2 år.

En valgkomite på 3 medlemmer foreslår styremedlemmer overfor årsmøtet

Styret konstituerer seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når skriftlig møteinnkalling med saksliste er sendt alle styremedlemmene minimum 7 dager før møtedato og femti prosent av medlemmene er tilstede.

Styret kan med 2/3 flertall beslutte at styreleder eller et av styremedlemmene fratrer før tjenesteperioden er over.

Styrets medlemmer tildeles ansvarsområder og ansvar i henhold til styrets vedtatte organisasjonsplan og arbeidsbeskrivelser.

5.2 Høvedsmannsrådet. 

Stiftelsen Oseberg Vikingarv har et felles høvedsmansråd for alle båtlagene. Dette rådet består av leder utpekt av styret i OVA, samt to representanter fra hvert av båtlagene.

Oseberg Båtlag sine representanter består av en høvedsmann og en

mannskapsrepresentant. Medlemmene velges for to år av gangen, som følger:

 • Partallsår velges en mannskapsrepresentant
 • Oddetallsår velges en høvedsmann

En av nevnte representanter har møte og stemmerett i båtlaget styre, som følger:

 • i partallsår: Høvedsmann
 • i oddetallsår: Mannskapsrepresentant

5.3 Politiattest. 

Alle medlemmer av styret, høvedsmannsrådet og alle høvedsmenn skal fremlegge gyldig politiattest.

6. Styrets oppgaver

Tilrettelegge og sørge for at skipet blir forsvarlig vedlikeholdt, er sjødyktig, bemannet etter en seilingsplan, sertifisert og forsikret.

Stille skipet til rådighet for formidling, event og båtlagsaktiviteter.

Organisere verving av medlemmer og føre medlemsregister og organisere innbetaling av kontingent fra medlemmene.

Organisere medlemsfordeler og medlemsaktivitet.

Informasjonsarbeid i samarbeid med Stiftelsen.

Utarbeide forslag til budsjett og handlingsplan for Båtlagets drift innen årsmøtet.

Sørge for at det blir ført regnskap over Båtlagets eiendeler og gjeld, dets inntekter og utgifter, og at midlene forvaltes i samsvar med Båtlagets formål.

Styrets leder og ett av medlemmene har i fellesskap signaturfullmakt.

7.Medlemsregler.

Medlemskap kan kun gis som aktivt medlemskap.

Medlemmer forplikter seg og har rett til å være med på minimum 10 dugnadskvelder eller -dager i året. Både dugnad på skipet, og betalte oppdrag for båtlaget regnes som dugnad.

Enkeltmedlemmer som har betalt årskontingent, skal bidra aktivt i laget.

Alle betalende medlemmer over 16 år har stemmerett på årsmøtet og rett til å delta i Båtlagets aktiviteter. Styret har rett til å ekskludere medlemmer og/eller nekte medlemmer deltagelse på arrangementer dersom medlemskontingent ikke er betalt eller dugnadsplikt ikke er oppfylt. Dersom medlemskontingent ikke er betalt etter to purringer strykes medlemskapet, dette meddeles skriftlig.

Familiemedlemskap, bedriftsmedlemmer. 

Omfatter en husstand med samme adresse. Familiemedlemskapet gir stemmerett og valgbarhet for alle medlemmer over 16 år.

Det gis også bedrifts-/foreningsmedlemskap etter regler fastsatt av styret. Disse har en stemme per organisasjon/bedrift.

Suspensjon – ekskludering – utmelding

Medlem som ved adferd eller på annen måte virker til eller medvirker til å skade Oseberg Båtlags anseelse eller målsetting, kan av styret ekskluderes eller suspenderes for kortere eller lengre tid. Dette skal meddeles skriftlig og med angivelser av årsak til suspensjonen/eksklusjonen.

Politisk arbeid eller virksomhet, som strider mot norsk lov, eller oppførsel og holdninger som ikke er forenlig med lagets formål og etiske normer, er grunnlag for eksklusjon.

Medlemmers utmelding bør skje skriftlig.

8.Kontingent

Styret fastsetter kontingentens størrelse for hvert år. Kontingenten betales forskuddsvis innen fastsatt frist.

9. Revisjon

Årsmøtet velger revisor.

10. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall i årsmøtet.

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter årsmøtets slutt.

11.  Oppløsning

Oppløsning av Båtlaget krever 2/3 flertall i årsmøtet, eller at det ikke har vært aktivitet i Båtlaget i to påfølgende år.

Endring som gjelder oppløsning må vedtas på to påfølgende lovlig innkalte årsmøter med minst 6 måneders mellomrom.

Denne paragraf kan ikke endres på et møte der det også fattes vedtak om oppløsning av Båtlaget.

Etter at all gjeld er dekket tilfaller Båtlagets verdier Stiftelsen.

VEDTEKTER FOR OSEBERG BÅTLAG 2020

Vedtatt på stiftelsesmøtet den 21. mai 2012. Endret på ordinært årsmøte 3. mars 2016. Endret på ordinært årsmøte 22. mars 2018. Endret på ekstraordinært årsmøte 05. mars 2020.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com